Home

Privacy Statement van Shuttel B.V.

Bescherming persoonsgegevens Shuttel B.V. (hierna “Shuttel”of “wij”) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens haar klanten, hieronder ook gebruikers van de Shuttel diensten, en bezoekers van de website(s) van Shuttel (“Website(s)”) van essentieel belang is. Persoonsgegevens van onze klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Uitgangspunt hierbij is dat gegevens die verwerkt worden toereikend zijn, niet bovenmatig en ter zake dienend. Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (de “Wbp”) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (de ‘’Avg’’) hieraan stelt.

Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ons privacybeleid is vastgelegd in het Reglement Gegevensverwerking Shuttel (“Reglement”). Dit Reglement is een uitwerking van de Wbp. Al onze medewerkers zijn gehouden aan het Reglement. Een exemplaar van het Reglement kunt u downloaden via een link op deze pagina of bij ons opvragen.

Verwerking gegevens voor de Shuttel diensten Voor het goed functioneren van de Shuttel diensten, waaronder de Shuttel kaart en ritregistratie en het juist administreren van het gebruik van de Shuttel diensten en de Shuttel kaart, verwerkt Shuttel persoonsgegevens. Als wij de verwerking van de persoonsgegevens aan een derde uitbesteden dient deze zich aan dit privacy statement te houden. De Shuttel diensten kunnen verschillende mobiliteitsdiensten betreffen, waaronder openbaar vervoer, parkeren, taxi, OV-fiets, deelauto's, ritregistratie, etc.

De volgende gegevens worden hiervoor verzameld:
-    uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, personeelskenmerk bij de werkgever, pasfoto, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s)worden gebruikt om u een Shuttel kaart ter beschikking te stellen die u van uw werkgever mag gebruiken.
-    gegevens van de Shuttel kaart die u gebruikt of aan u zijn verstrekt, zoals het kaartnummer, eventuele barcode op de kaart, de eventuele code beschikbaar op de magneetstrip, gegevens van de chip die aanwezig is in de Shuttel kaart en de eventuele toegepaste personalisatie van de kaart;
-    gegevens die u gebruikt voor toegang tot uw persoonsgegevens bijv. via de Website of app, zoals uw gebruikersnaam, pincodes en wachtwoorden . Uw wachtwoord slaan wij versleuteld op;
-    gegevens over het gebruik van de aan u verstrekte Shuttel kaart. Wij ontvangen deze persoonsgegevens van TLS (via RCBKA) voor reizen in het openbaar vervoer, en indien van toepassing van andere (mobiliteits)aanbieders voor overige (mobiliteits)diensten die u kunt gebruiken met de Shuttel kaart. De persoonsgegevens die wij ontvangen zijn gedetailleerd en kunnen onder meer het tijdstip, locatie, traject, klasse en kosten van een transactie bevatten. De persoonsgegevens van het gebruik zijn niet gelimiteerd tot reis- en gebruikstransacties, maar kunnen tevens service- en verkooptransacties omvatten. Wij kunnen gegevens over het gebruik van de Shuttel kaart aan elkaar relateren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld transacties van inchecken en uitchecken aan elkaar relateren om de gegevens van een reis te presenteren.
-    Gegevens met betrekking tot ritregistraties en andere mobiliteitsdiensten, waaronder, maar niet uitsluitend de locatie, het traject, de reisduur, begintijd, eindtijd, de snelheid, datum en afstand.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij leggen in het kader van onze dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van ons afneemt of anderszins contact heeft met ons. Wij gebruiken deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van onze nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen.
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de onze dienstverlening ligt in de uitvoering van de overeenkomst tussen u en uw werkgever en de toestemming die u aan ons verleent om een Shuttel kaart te kunnen aanvragen, door u te laten gebruiken en voor het opvragen van die gegevens bij ons. Op basis van deze overeenkomst worden persoonsgegevens gebruikt voor:
-    de aanvraag, uitgifte en verzending van de (gepersonaliseerde) Shuttel kaart; het verstrekken van een nieuwe Shuttel kaart wanneer een bestaande kaart defect raakt, verloren is of gestolen is;
-    het verzorgen van de administratie van de Shuttel kaart mede voor financiële en fiscale verplichtingen voor uw werkgever;
-    het communiceren met - en informeren van u en uw werkgever; het verlenen van service, bijvoorbeeld via de servicedesk;
-    het ontvangen van, verwerken van en rapporteren over verrichte transacties met de Shuttel kaart aan u en uw werkgever;
-    het afleiden van informatie, zoals reisfrequentie, gereisde trajecten en het gebruik van de Shuttel kaart om u en uw werkgever van passende informatie te kunnen voorzien;
-    het verstrekken aan uw werkgever van rapportages, inzichten, en advies;
-    het (verzameld) factureren van het gebruik van de Shuttel kaart aan uw werkgever;
-    het uitvoeren van onderzoek van (reis)gedrag voor uw werkgever; het verlenen van service of het afhandelen van klachten;
-    de verwerking van persoonsgegevens tot managementinformatie.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. De informatie die wordt verstrekt aan uw werkgever en de verwerking van persoonsgegevens tot managementinformatie zal niet herleidbaar zijn tot uw persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform het Reglement.

Klikgedrag op de Website

Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de Website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Achterlaten van cookies na bezoek aan de Website Tijdens een bezoek aan de Website kunnen, uitsluitend met uw toestemming, cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kunnen wij bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen aan hun, voor ons anonieme, IP-nummer. Met behulp van deze gegevens zijn wij in staat de Website af te stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers.

Daarnaast kunnen, uitsluitend voor statistische doeleinden, zogenaamde ‘third party’-cookies worden geplaatst door partijen van wiens diensten wij gebruik maken voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van de optimalisatie van de Website(s). Cookies blijven gedurende twee jaar in uw computer, tenzij u deze tussentijds verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van de Website en onze diensten beperken. Tevens is het dan mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Bezoeken aan andere websites
Op de Website treft u links aan naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die websites met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring / het privacystatement van de website die u bezoekt.

lnzage, correctie en verzet
U kunt een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs dient bij dit verzoek te worden meegestuurd.

lndien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen.
U kunt schriftelijk aangeven dat u geen (commerciële) informatie wil ontvangen over onze producten en diensten. Ook kunt u schriftelijk aangeven bezwaar te hebben tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Shuttel of wilt u verzoeken indienen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, dan dient u ons te benaderen via onderstaande contactgegevens.

Shuttel is statutair gevestigd te Leusden, Zuiderinslag 2, 3833BP en heeft een kantoor aan de Burgermeester de Widtstraat 14, 3811LV Amersfoort. Voor vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Shuttel. Deze klantenservice is van 8 tot 20 uur bereikbaar via telefoonnummer 088-934 3454.

Wijzigingen
Shuttel kan wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het geldende privacystatement op de website voor het actuele privacybeleid van Shuttel.

Versie 1.0- 30 oktober 2017