Disclaimer

Shuttel B.V. eigenaar van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Shuttel B.V. kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. Shuttel B.V. is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

Shuttel B.V. kan er evenmin voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Shuttel B.V. mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Shuttel B.V. heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Links naar andere websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Shuttel B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Shuttel B.V. of haar licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Shuttel B.V..

Virussen en veiligheid

De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u zich richten tot:

Shuttel B.V.
t.a.v. Klantenservice
Antwoordnummer 766
3800 VB Amersfoort